tresDE OFICINA TECNICA S.L.P.

C/ Casp 122,
08013 Barcelona
8-14h,15-18h
Especialidades
  • Dirección de obra
  • Restauración y rehabilitación

Información

Presentación

1. Tràmits administratius

* Tramitació de llicències d'obres
* Tramitació de subvencions (ajuts a la rehabilitació)
* Cèdules d'habitabilitat
* Consultes tècniques davant l'Administració
* Càlcul de coeficients de propietat (divisió horitzontal)
* Recerca de documentació d'edificis existents
* Axecaments de plànols.
2. Documents, Informes, Dictàmens i Projectes

* Certificats de seguretat dels paraments exteriors
* Certificats de solidesa
* Diagnosi Estructural
* El llibre de manteniment del edifici
* Comprovació d'aluminossi als edificis
* Dictàmens sobre estat general d'edificis
* Dictàmens sobre obres executades
* Projectes de Rehabilitació
* Estudis de viabilitat per supressió de barreres arquitectòniques
* Plans de seguretat i salut per a contratistes.
* Estudis en 3 Dimensions de tot tipus de projectes
* Projectes d'interiorisme

3. Execució d'obres

* Direcció d'obres d'edificació
* Direcció d'obres de rehabilitació
* Coordinació de Seguretat i Salut
* Control de qualitat
* Supervisions d'obra
* Auditories d'0bra

Equipo

Nuestro equipo

Arquitecte Tècnic
9367
Miguel-Angel
Sánchez-Arévalo Martínez
Especialidades
  • Dirección de obra
  • Restauración y rehabilitación
Arquitecta Tècnica
10071
Alicia
Pujantell León
Especialidades
  • Dirección de obra
  • Restauración y rehabilitación

Formulario de contacto